[ourteam type=”5″ img=”9508″ name=”JESSY WALTON” title=”CEO & CO-FOUNDER”]
[ourteam type=”4″ img=”9413″ name=”SARAH JANE” title=”UX & UI DESIGNER”]
[ourteam type=”4″ img=”9419″ name=”ALEX SONGS” title=”PROJECT MANAGER”]
[ourteam type=”4″ img=”9155″ name=”ANNA HOWSTON” title=”MARKETING & SALES”]
[ourteam type=”2″ img=”9152″ name=”DAVID MARTIN” title=”SALE & MARKETING DIRECTOR”]
[ourteam type=”6″ img=”9154″ name=”JODIE” title=”SALES SUPPORT”]
[ourteam type=”6″ img=”9102″ name=”ZOE” title=”WEB DESIGNER”]
[ourteam type=”6″ img=”9099″ name=”JACKY” title=”PEOPLE MANAGEMENT”]
[ourteam type=”6″ img=”9301″ name=”AMANDA” title=”HOSTING SPECIALIST”]